Fiziotech

Fizio tech, razvoj inovativne rehabilitacijske tehnologije

Projektom ”Fizio tech – razvoj inovativne rehabilitacijske tehnologije”, podržat će se inovacijski i razvojni kapaciteti poduzeća Fizio tech d.o.o. za uspješno lansiranje inovacija – proizvoda s potencijalom rasta i izvoza koji predstavljaju novost na tržištu. Javnom potporom će se ojačati stručni, materijalni i intelektualni resursi kao nužne poluge za provedbu aktivnosti prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda na tržišta. Projektom će se omogućiti uspješan prijenos inovacija u tržišno uspješan poslovni pothvat Poduzeća.

Projektom će se omogućiti prilagodba i priprema lansiranja dva inovativna proizvoda s potencijalom rasta i izvoza koji predstavljaju novost na međunarodnom tržištu:

 1. Rehabilitacijski uređaj za bolno stanje zgloba kuka;
 2. Rehabilitacijski uložak za postoperativno dozirano opterećenje.

HIP REHABILITATION DEVICE

Inovativni medicinski uređaj kojim se omogućuje automatizacija i digitalizacija procesa manualne ortopedske fizioterapeutske tehnike rehabilitacije pacijenata koji pate od kompresije živaca, koksartroze (posljedica degenerativnih promjena hrskavice i koštanog tkiva koje su dio procesa staranja) i labralne patologije kuka.

RESTEP - REHABILITACIJSKI ULOŽAK ZA DOZIRANJE OPTEREĆENJA

Inovacija pripada području medicinske opreme koja se koristi u ranoj postoperativnoj rehabilitaciji po operativnim zahvatima donjih ekstremiteta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

SVRHA PROJEKTA

Stvoriti inovacijske i razvojne kapacitete poduzeća Fizio tech d.o.o. za prilagodbu i razvoj finalne tržišne verzije te pravovremeno i uspješno lansiranje radikalnih inovacija s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na međunarodnom tržištu.

SPECIFIČNI CILJEVI

 • Stvoriti inovacijske i razvojne kapacitete poduzeća Fizio tech d.o.o. za prilagodbu i razvoj finalne tržišne verzije te pravovremeno i uspješno lansiranje radikalnih inovacija s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na međunarodnom tržištu.
 • Osigurana je javna potpora za aktivnosti prilagodbe i pripreme za lansiranje proizvoda;
 • Osigurana su privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori u Projektu;
 • Omogućen je angažman projektnog tima i vanjskoj suradnika;
 • Razvijena je finalna tržišna verzija inovacija (HRD i ReStep) s visokom dodanom vrijednošću;
 • Zadovoljeni su standardni preduvjeti za komercijalizaciju na međunarodnom tržištu;
 • Osigurana je zaštita intelektualnog vlasništva;
 • Izvršeno je ulaganje u nultu proizvodnju;
 • Osigurana je vidljivost te je potaknut interes ciljanih kupaca i krajnjih korisnika;
 • Smanjena je rizičnost ulaganja (proizvodi su certificirani s otvorenim pristupom tržištu) te su stvoreni preduvjeti za provedbu strategije privlačenja investitora

Prema razini tehnološke spremnosti Restep i HRD se će se po završetku projekta nalaziti u fazi TRL 8. Prvi finalni proizvod;

 • Izvršeno je testiranje proizvoda u operativnom (realnom) okruženju;
 • Rezultati testiranja služe kao temelj za optimizaciju i redizajn finalnih proizvoda;
 • Razvijena je finalna tržišna verzija proizvoda u skladu s stvarnim potrebama tržišta;
 • Izrađena je tehnička dokumentacija, 3D model konstrukcije, animacije i prezentacije uređaja;
 • Intelekturalno vlasništvo zaštićeno je na razini EU(HRD);
 • Usvojena je proizvodna tehnologija;

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 943.681,54 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 925.681,54 kn
Iznos koji sufinancira EU: 785.903,60 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

od 1. ožujka 2019. do 1. rujna 2020.

 Za više informacija kontaktirati voditeljicu projekta Petru Josipović na hrd@fiziotech.o

NATJEČAJ

Predmet nabave: Usluge pretkliničkog testiranja proizvoda ReStep te certifikacije proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom. Predmet nabave podijeljen je u 2 grupe nabave koje uključuju sljedeće: 

 1.  Grupa 1. Usluge pretkliničkog testiranja proizvoda ReStep – pretklinička testiranja uključuju elektromagnetsko ispitivanje (EMC) prema tehničkim standardima IEC 60601-1 i IEC 60601-2, LVD testovi prema Direktivi o niskim naponima 2006/95/EU, provjeravanje usklađenosti sustava s RoHS direktivom 2002/95/EC te izdavanje izvješća i certifikata za svako od navedenih testiranja na engleskom jeziku. 
 2. Grupa 2. Usluga certifikacije proizvoda po ISO 9001 i sustava upravljanja kvalitetom ISO 13485 od strane certificirajuće kuće.
Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Obavijest o nabavi
Poziv za dostavu ponuda

Predmet nabave su konzultantske usluge za ostvarivanje prava korištenja oznake CE i uspostavu sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016.) za proizvod ReStep, što uključuje:

 • Ostvarivanje prava korištenja oznake CE za medicinski uređaj ReStep prema Uredbi (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima;
 • Uspostavu sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016. Detalji na stranicama Europskih strukturnih fondova i word dokumentu.
Obavijest-o-nabavi

Odluka o odabiru i zapisnici vezani uz konzultantske usluge za ostvarivanje prava korištenja oznake CE i uspostavu sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016.) za proizvod ReStep, što uključuje:

 1.  Ostvarivanje prava korištenja oznake CE za medicinski uređaj ReStep prema Uredbi (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima;
 2. Uspostavu sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016. Detalji u pdf dokumentu.
Odluka-o-odabiru-i-zapisnici
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EU flag
OP konkurentnost i kohezija_BOJA
Europski strukturni i investicijski fondovi